From North of Piqua:

Take I-75 S Towards Dayton

Take the US-36 exit, EXIT 82, toward Urbana/Piqua.

Then 0.22 miles
Turn right onto E Ash St/US-36 W.

Then 0.90 miles
Turn left onto Spring St/US-36 E.

Then 0.15 miles
Turn right onto E Water St/US-36 E.

Then 0.58 miles
Turn left onto N College St/US-36 E.

Then 0.11 miles
Turn slight right onto Covington Ave/US-36 E.

Then 1.03 miles
Rpets, 1596 Covington Ave, Piqua, OH, 1596 COVINGTON AVE is on the left.

From South of Piqua:

Take I-75 N towards Toledo

Take the US-36 exit, EXIT 82, toward Urbana/Piqua.

Then 0.25 miles
Turn left onto US-36 W/E Ash St.

Then 1.05 miles
Turn left onto Spring St/US-36 E.

Then 0.15 miles
Turn right onto E Water St/US-36 E.

Then 0.58 miles
Turn left onto N College St/US-36 E.

Then 0.11 miles
Turn slight right onto Covington Ave/US-36 E.

Then 1.03 miles
Rpets, 1596 Covington Ave, Piqua, OH, 1596 COVINGTON AVE is on the left.